Fiscot

Dret mercantil i societari

Oferim solucions legals i adaptades a les necessitats del teu negoci, assegurant la conformitat amb la legislació i protegint els teus interessos empresarials amb dedicació. 

1.

Constitució de societats.

2.

Augment i reducció de capital.

3.

Dissolució i liquidació de Societats.

4.

Compra d’accions i participacions, fusions, escissions, aportacions no dineràries.

2.

Anàlisi d’amortitzacions i provisions.

1.

Elaboració de la comptabilitat (a les nostres oficines o a la propia empresa).

4.

Confecció de llibres comptables.

3.

Anàlisi de la situació econòmica de l’empresa: informes periòdics de balanços financers, comptes de pèrdues i guanys…